Проекти Фонду

2019
Untitled document

Нова система акредитації у вищій освіті. Другий етап. Iмплементація.

 

The new system of accreditation in higher education. Second stage. Implementation.

 

Грудень 2018 – грудень 2019 р. 

Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович

 

Контекст 

Акредитація освітніх програм виступає одним з ключових інструментів  моніторингу якості нових і вже існуючих освітніх програм, стимулювання їх вдосконалення, їх відповідності потребам суспільства та ринку праці.

Закон «Про вищу освіту» (2014) скасував акредитацію навчальних закладів та спеціальностей та запровадив натомість акредитацію освітніх програм вищих навчальних закладів. Акредитацію має здійснювати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), вибори до якого відбулися 5 грудня 2018 року. На початку 2019 р. обрано керівництво Агентства, що дає можливість для розгортання повноцінної діяльності та налагодження співпраці з експертним середовищем та громадським сектором.

 

Попри зазначені зміни та зрушення, система акредитації залишається недосконалою й містить в собі кілька зон корупційних ризиків, зокрема:

  • Система відбору і затвердження експертів;
  • Розмитість критеріїв експертизи та експертних висновків;
  • Недосконалість процедур як таких;.
  • Закритість та застарілість існуючої бази даних експертів та відсутність систематизованої інформації про акредитовані програми;
  • Брак кваліфікованих експертів і слабка необізнаність експертного середовища з кращими європейськими практиками.

 

Під час реалізації завдань першого етапу проекту (грудень 2017 – грудень 2018) досягнуто було:

1.Розроблено критерії та індикатори оцінювання освітніх програм (рівень бакалавріату)

2.Розроблено стандартну форму експертного висновку

3.Розроблено стандартну форму самооцінки університетом освітньої програми

4.Опрацьовано базові процедури акредитації

5.Проект здійснив технічну підтримку організації конкурсного відбору до НАЗЯВО.

Діяльність на другому етапі проекту спрямована на створення системних передумов попередження і подолання корупції у системі моніторингу і вдосконалення якості начальних програм (акредитація).

 

Мета проекту: створення нової моделі акредитації у вищій освіті для запобігання та подолання корупції у цій сфері, для забезпечення якості вищої освіти 

 

Завдання другого етапу проекту:

  • сприяти участі представників агенції в заходах проекту з метою розробки стратегії розвитку НАЗЯВО
  • забезпечити вплив проекту на формування експертного середовища
  • формувати в університетах мережу підтримки діяльності НАЗЯВО за новими принципами і процедурами
  • сприяти включенню національного агентства в міжнародні системи забезпечення якості вищої освіти
  • розробити систему громадського моніторингу діяльності НАЗЯВО.

Цільова аудиторія проекту

   Українські університети, адміністрація вишів, професорсько-викладацький склад, студенти, загалом близько 2 млн осіб

 

Партнери проекту: 

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

Міністерство освіти і науки України

Український католицький університет

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Інститут вищої освіти НАПНУ

Харківський націонал ьний університет ім. В. Каразіна

Сумський державний у ніверситет

Міжнародний фонд досліджень освітньої політики

Національний офіс Erasmus+ в Україні