Research

2015-04-06
Modernization of Governing in Education: Reform Road Map
Untitled document

Modernization of Governing in Education: Reform Road Map

Available in Ukrainian only

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/modernizatsiya_sistemi_upravlinnya_osvitoyu_v_ukraini_dorozhnya_karta_reform/